Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

WZGKiAM

Zakończone

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż surowca drzewnego w Mielnie, gmina Mielno, powiat koszaliński

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
  Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
  61-823 Poznań ul. Piekary 19
  fax: 061/ 8-580-195, tel. 061 / 8-580-180

 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu :
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 10 lipca 2015 r. o
  godz. 10:00 przez komisję przetargową w Poznaniu ul. Piekary 19
  61-823 Poznań pok. 602.

 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:
  Mielno ul. BOWID 2 w dniu 3 lipca 2015 r. w godz.10.00 – 12.00.
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 61/8-580-180.

 4. Rodzaj surowca drzewnego oraz cena wywoławcza.
  Olcha S4 4,32 m3
  Jesion S4 0,73 m3
  Kasztanowiec S4 1,04 m3
  Świerk S4 0,13m3

  Łączna objętość surowca drzewnego wynosi 6,22m3.
  Cena wywoławcza surowca drzewnego wynosi 639,84 zł brutto s(łownie sześćset trzydzieści dziewięć złotych 84/100 brutto).

 5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
  a) imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, NIP oraz numer REGON ( osoba prawna lub podmiot gospodarczy).
  b) oferowaną cenę brutto za surowiec drzewny będący przedmiotem przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza.
  c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do jego stanu żadnych zastrzeżeń.
  d) parafowany wzór umowy.

 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz informacja o ogłoszeniu
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie . Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
  Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
  ul. Piekary 19 61-823 Poznań
  "Oferta przetargowa na zakup surowca drzewnego w Mielnie nie otwierać przed 10 lipca 2015 r. godz.10.00 ”
  Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz.7.30 — 15.00 nie później jednak niż do dnia 9 lipca 2015 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu ul. Piekary 19 pokój 602 lub przesłać pocztą w taki sposób aby wpłynęła pod ww. adres w tym terminie.
  Ogłoszenie zostało zawieszone na stronie internetowej jednostki www.wzgik.pl , www.bip.wzgik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego.

 7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 8. Inne informacje:
  a) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto.
  b) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny kupna.
  c) Wzór formularza ofertowego oraz umowy do pobrania ze strony : www.wzgik.pl .
  Dyrektor
  Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
  Tomasz Plewa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu jako sprzedający zawiadamia, iż  postępowanie polegające na sprzedaży surowca drzewnego zostało zakończone. Jednocześnie informuje  , że po zbadaniu i ocenie jedynej złożonej oferty kupna wybrano nw. oferenta: Panią Mariolę Wojtewicz zamieszkałą w Mielnie.

Oferta ta spełniła wszystkie wymogi ogłoszenia o przetargu ofertowym.


________________________________________________________________________________________________________________________________


Dostawa polegająca na zakupie paliw do samochodów Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na sukcesywnej sprzedaży przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego paliw do samochodów Zamawiającego. Ilość paliwa przewidzianego do zakupu wynosi odpowiednio:

 1. benzyna bezołowiowa Pb 95 do 14 000 litrów,
 2. olej napędowy do 13 000 litrów,
 3. LPG(gaz) do 4 500 litrów

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-04-13 13:04przez:
Opublikowano:2016-04-13 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Odwiedziny:5870

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.